.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

             

                              

As per Hon'ble high court direction 2019-2020 and 2020-2021 batch students result announced January 2022 annual examination,  available in Students wise result
   

 2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣೆಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇಖಡ 10ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

Providing 2022-2023 Institution Renewal Fees Certificate
Submitting Deficiency documents of 2021-2022 academic year
List of Schools not paid the examination fee for January 2022 gnm examination
List of Schools not paid the Examination, Renewal and Registration fees
  Not entering IA and Practical external marks of court case students
  Provided screen to enter IA marks and apply for June 2022 gnm examination (only for court case students)
Examination in lieu of mercy chance for relaxation of maximum time period Bsc Nursing / GNM notification no 07/2022
Submitting equivalency certificate for Foreign Nationals
  Time Table for June 2022 Supplementary GNM Examination
  Date extended upto 07-04-2022 online entry of new students registration for 2021-2022 academic year as per INC notification
  Circular for Renewal fee School / Institution of 2022-2023 academic year
  Provided online entry for Student Registration screen for 2021-2022 academic year
 

SSP Portal Login page for GNM Schools user ID and password details

 
School login page

  User Name 

Password    

 

Online Process

Online Apply Sakala Facilities

 Sakala Procedure to apply  

State Scholarship Portal (SSP)

  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣೆ ಕುರಿತ

Online apply for Duplicate  / Correction

Login Page for Duplicate  / Correction

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

 

Web visitors count

Web Hits

View large map get direction