.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Bidar District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 225 Mother Mary School of Nursing,
New Bharath Education Society(R)
Near Public Garden,
Osman Gunj Road, Bidar-585401,
(From Gouri Bidanuru)
Bidar 9448582897   No: AAKUKA 329 MME 2003 Bengaluru, Dt:15.12.2003
No: AAKUKA 182 MME 2011 Bengaluru, Dt:03.07.2012
50 YES
2 347 Amrutha School of Nursing,
Chidri, Myluru Ring Road,
Bidar-585403
(From Kalpatharu SON Bengaluru)
(From Amrutha SON Hasana)
Bidar 9449288952   No: AAKUKA 499 MME 2004 Bengaluru, Dt:12.05.2004
No: AAKUKA 68 MME 2006 Bengaluru, Dt:11.10.2006
50 YES
3 505 Karnataka School of Nursing,
From Kalaburagi to Bidar
Bidar 9886638972   No: AAKUKA 148 MME 2005 Bengaluru, Dt: 26.07.2006
No: AAKUKA 02 MME 2010 Bengaluru, Dt: 04.05.2010
40 YES
4 521 Akkamahadevi School of Nursing,  
Shanthinikethan Education Campus,
Chidri, Bidar-585403.
Bidar 9606769909   - 90 YES
5 522 Anjali School of Nursing,  
Panchashee Education Trust,                 
MIG 2nd H.No.6 Housing Board Colony,   Bhalki(T)-585328, Bidar
Bidar 6360288670 anjalison522bdr@gmail.com No: AAKUKA 184 MME 2001 Bengaluru, Dt:31.08.2001 40 YES
6 523 Bajaj School of Nursing,
Nehru Educational Trust(R),
Al-Ameen Colony, No.14,-5-237/2,
Bagnam 147, Halladakeri(K)
Hyderabad Road, Bidar-585401
Bidar 9945283920   No: AAKUKA 133 MME 05 Bengaluru, Dt:27.07.2006
No: AAKUKA 36 MME 2006 Bengaluru, Dt:29.06.2009
40 YES
7 524 Bhavani School of Nursing,       
Bank colony Kumbaravada Road,
Bidar-585401.
Bidar 9739096786 bhavanisonbidar@gmail.com No: AAKUKA 08 MME 2004 Bengaluru, Dt:23.02.2004 50 YES
8 525 Cambridge School of Nursing,
Green India  Education Trust(R),
No,12-1-526, Journalist Colony, Beside Urban Park, hyderabad Road,
Bidar-585401. 
Bidar 8904279929 cambridgeschool.nursingbidar@gmail.com No: AAKUKA 27 MME 2004 Bengaluru, Dt:20.02.2004 50 YES
9 526 City School of Nursing,
Saudagar Education Society(R)
Akkamahadevi colony,
Near Vidya P U College,
Harurgeri Road, Bidar-585403
Bidar 9480039786   No: AAKUKA 174 MME 2005 Bengaluru, Dt:15.09.2006 40 YES
10 527 Dr.S. Radhakrishnan School of Nursing,
Dr. S.Radhakrishnan Education Trust(R),
#214, Kathalli Road, Humnabad-585330, Bidar
Bidar 9448604494   No: AAKUKA 72 MME 2003 Bengaluru, Dt: 18.12.2003 50 YES
11 528 Florence Nightingale School of Nursing,
Khan Edeucation Society(R),
(Minority Management)
No:18/3/52,Badruddin Colony,
Chidri Road, Bidar-585403 
Bidar 9448129127   No: AAKUKA 279 MME 2002 Bengaluru, Dt:16.11.2002 50 YES
12 529 Godavari School of Nurising,
Dnyan Ganga Trust,
Aliyabad Road, Shahu Maharaj, Campus, Naubad, Bidar-585402
Bidar 9945916669   No: AAKUKA 115 MME 2005 Bengaluru, Dt:07.08.2006 40 YES
13 530 Golden School of Nursing Bidar,
Bharat Education Society(R),
Naubad, Bhalki Road, Bidar-585403.
Bidar 9448467535   No: AAKUKA 167 MME 2005 Bengaluru, Dt:04.08.2006
No: AAKUKA 66 MME 2010 Bengaluru, Dt:03.06.2010
60 YES
14 531 Indian School of Nursing,
Indian Education Society(R),
Chidri, Bidar-585403
Bidar 9742996000   No: AAKUKA 35 MME 02 Bengaluru, Dt:23.11.2002
No: AAKUKA 351 MME 2002 Bengaluru, Dt:23.11.2002
100 YES
15 532 Indira Priyadarshini School of Nursing,
Gnana Ganga Vidya Peetha(R),
#13, Ratnagiri, Basavanagara,
Bidar-585403.
Bidar 08482-220485   No: AAKUKA 141 MME 2003 Bengaluru, Dt:23.12.2003 50 YES
16 533 Indira School of Nursing,
ATE Trust(R),               
Vidya Nagar colony, Near Lidkar Office,
 Mailoor Road, Bidar-585401.
Bidar 80295571717   No: AAKUKA 199 MME 2000 Bengaluru, Dt:20.10.2000 30 YES
17 534 Jasmine School of Nursing,
Jasmine Education & Charitable Trust(R),
Bilal Colony, Chidri Road, Bidar-585403
Bidar 9448664001   No: AAKUKA 171 MME 2005 Bengaluru, Dt:06.09.2006
No: AAKUKA 381 KVM 2018 Bengaluru, Dt:28.12.2018
80 YES
18 535 K.E.T School of Nursing,
Kayaka Education Trust(R),
Channabasawa Nagar, Zion Colony, Kumbarwada Road, Bidar-585403
Bidar 9448717042   No: AAKUKA 118 MME 2005 Bengaluru, Dt:04.08.2006 60 YES
19 536 Kiran Kumari School of Nursing,
Sri Prakash Ambedkar Education Trust(R),
Gandhinagar Colony, Mailoor,
Bidar-585403.
Bidar 9448754430   No: AAKUKA 155 MME 2005 Bengaluru, Dt:12.06.2006 50 YES
20 537 Maa Vishwapalani School of Nursing,
K R E Society,  Karnataka College of Pharmacy Campus,
Mannahalli Road, Bidar-585403
Bidar 9741174656
9343834637
mvpson@gmail.com No: AAKUKA 103 MME 2005 Bengaluru, Dt:31.07.2006 50 YES
21 538 Methodist Mission School of Nursing,
Methodist Mission Hospital’s
Mangalpet, Bidar-585401.  
Bidar     - 40 YES
22 539 Mother Theresa School Of Nursing,
Sri Chandrashekar Educational Trust(R)
Plot No.40,H No.15-4-343, Ganesh Nagar,  Near Siddarooda Mat, Bidar-585403
Bidar 9449288952   No: AAKUKA 154 MME 2005 Bengaluru, Dt:29.07.2006
No: AAKUKA 250 MME 2018 Bengaluru, Dt:19.09.2018
60 YES
23 540 Nalanda School of Nursing,
 S P K Samithi,  Basavakalyana, Bidar(Dist) 585401
Bidar 08481-250107   No: AAKUKA 38 MME 2004 Bengaluru, Dt:23.02.2004 50 YES
24 541 Nida School of Nursing, 
Karnataka Education Trust (R),  
#18-3-304/5, Haq Colony, Chidri,
Bidar-585403
Bidar 9448426508   No: AAKUKA 07 MME 04 Bengaluru, Dt:20.02.2004 50 YES
25 542 Nightingale School of Diploma in General Nursing & Midwifery Nursing,
 Karnataka Education Society (R),
#3-6-91, Badruddinn Colony, Chidri Road, Bidar-585403
Bidar 9448129127   No: AAKUKA 159 MME 2004 Bengaluru, Dt:20.02.2004 50 YES
26 543 Noor School of Diploma in General Nursing & Midwifery,
Noor Education Trust(R),        
Noor Colony, Near Horticulture Centre,                              Haladkere(K), Hyderabad Road,
Bidar-585401.
Bidar 08482-221297   No: AAKUKA 86 MME 2002 Bengaluru, Dt:12.04.2002
No: AAKUKA 381 MME 2002 Bengaluru, Dt:04.08.2003
100 YES
27 544 North Karnataka School of Nursing,
North Karnataka Education & Charitable Trust(R),
Akakmahadevi Colony,
Behind Samskar Building, Bidar-585401
Bidar 9448582897   No: AAKUKA 175 MME 2005 Bengaluru, Dt:02.08.2006
No: AAKUKA 141 KVM 2019 Bengaluru, Dt:23.09.2019
60 YES
28 545 Prayavi School of Nursing, 
Surabhi NGO Welfare Organisation(R),
Opp. Pannalal Hiralal High School, Near Khadi Bhandar, Bidar-585401
Bidar 9845766661   No: AAKUKA,A 165 MME 04 Bengaluru, Dt:20.02.2004 50 YES
29 546 R.R.K. Samithi’s  School of Nursing,
Rashtriya Rachanatmak Karya Samithi,
Near Siddeswar Temple, Aliabad Road                                      Naubad, Bidar-585402
Bidar 9036500474   No: AAKUKA 87 MME 2005 Bengaluru, Dt:28.07.2006 40 YES
30 547 Rajiv Gandhi School of Nursing,
 A G M E & C Trust,
Kamthana Road, Near Air Force,
Bidar-585403
Bidar 08482-236684 8147679905   No: AAKUKA 178 MME 2005 Bengaluru, Dt:15.02.2007
No: AAKUKA 377 KVM 2018 Bengaluru, Dt:26.12.2018
80 YES
31 548 Rajni School Of Nursing,
Bidar Gurukul Trust(R), 
Plot No.66/A, Sharanagar, KEB Road,
Bidar-585401
Bidar 08482-644927 9739760087   No: AAKUKA 528 MME 2005 Bengaluru, Dt:25.09.2006 40 YES
32 549 Roohi School of Nursing, 
Deccan Education Society (R),
Chidri, Bidar-585403
Bidar 7892392902   No: AAKUKA 29 MME 2001 Bengaluru, Dt:15.02.2001
No: AAKUKA 352 MME 2002 Bengaluru, Dt:23.11.2002
130 YES
33 550 Suleman School of Nursing,
Suleman Memorial Educational Trust(R),
#14-5-492, Red Hill, Near Shahpur Gate, Halladkeri(K), Hyderabad Road,
Bidar-585401
Bidar 9448239786   No: AAKUKA 170 MME 05 Bengaluru, Dt:27.07.2006 40 YES
34 551 Sabah School of Nursing,
Sabha Education Trust(R),
#15-4-293/27, Zion Colony,
Kumbarwada Road, Bidar-585403
From Bengaluru
Bidar 9448717042   No: AAKUKA 288 MME 2003 Bengaluru, Dt:17.12.2003
No: AAKUKA 90 MME 2010 Bengaluru, Dt:27.08.2010
60 YES
35 552 Shabarimatha School of Nursing,      
Plot 6/A, KIADB Housing Area,
Chowali Road,  Naubad (T). Bidar-585401
Bidar     No: AAKUKA 114 MME 2002 Bengaluru, Dt:18.07.2002 30 YES
36 553 Shradha School of Nursing,
Bidar
Bidar       50 YES
37 554 Shree Sharadha School of Nursing,
SSC Trust(R),
Madiwala Chowk, Sanjay Building,
Udgir Road  Bidar-585401.
Bidar 9448582847   No: AAKUKA 141 MME 2006 Bengaluru, Dt:14.08.2007
No: AAKUKA 342 KVM 2017 Bengaluru, Dt:19.09.2018
40 YES
38 555 Shruti School of Nursing, A T E Trust(R), Mailoor Road, Near Lidkar Office,
Bidar-585401
Bidar 8095571717   No: AAKUKA 119 MME 2003 Bengaluru, Dt:15.12.2003 60 YES
39 556 Smt.M.C.Vasantha School of Nursing,
Sri.Shivaling Vidyavardaka Education  
Society (R),
Naubad, Bidar-585402.
Bidar 9844005135   No: AAKUKA 1077 MSF 1993 Bengaluru, Dt:30.09.1994
No: AAKUKA 205 MME 2000 Bengaluru, Dt:28.06.2001
No: AAKUKA 29 MME 2003 Bengaluru, Dt:05.08.2003
150 YES
40 557 Surabhi Institute of Nursing,
Surabhi NGO Welfare Organisation (R),
Janwada Road, Bidar-585401
Bidar 9845766661   No: AAKUKA 208 MME 06 Bengaluru, Dt:22.08.2006 40 YES
41 558 Shrushti School of Nursing,
(Usha SON, Bidar)
Shrushti Education Society (R),
Bhavani Colony, Building#19-1-323, South Shivnagar, Bidar-585401
Bidar 9739156046   No: AAKUKA 74 MME 2005 Bengaluru, Dt:25.07.2006
No: AAKUKA 56 KVM 2018 Bengaluru, Dt:08.03.2019
No: AAKUKA 123 KVM 2019, Bengaluru Dt: 21.09.2019
60 YES
42 559 Vidya Vikas Trust School of Nursing,
Naubad Bhalki Road, Bidar-585402.
Bidar 9964205548   No: AAKUKA 272 MME 2001 Bengaluru, Dt:19.06.2002 60 YES
43 560 Vidyamani School of Nursing,
Smruthi Education & Charitable Trust(R),
#12-1-212/2 Out Side Fathe Darwaza Hyderabad Road, Bidar-585401
Bidar 9449223786   No: AAKUKA 92 MME 2005 Bengaluru, Dt:26.07.2006 40 YES
44 649 Kaustuba School of Nursing,
42/2,Chidriya, Mylaralingeshwara Road, Chidri, Bidar - 585403
From Mysuru 
Bidar     No: AAKUKA 24 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.02.2004 60 YES
45 664 Basaveshwara Nursing SchooL,
Basavateerha Vidyapeeta(R),
Opp. Gajanana Automobiles Main Road, Suryodaya Colony, Basavakalyana (T), Bidar-585403
Bidar 9449288952   No: AAKUKA 520 MME 2004 Bengaluru, Dt:26.08.2006
No: AAKUKA 81 KVM 2018 Bengaluru, Dt:16.09.2019
40 YES
46 678 Govt School of Nursing,
Bidar Institute of Medical Sciences,
Bidar-585401
Bidar 9448582847 govtsonbidar@gmail.com No: HFW 17 FPE 2014 Bengaluru, Dt:18.01.2016 100 YES
47 716 C H Global Institute of Nursing,
 #9/230, Opp Bus Stand, Maheboob Nagara, Basavakalyana, Bidar-585327
Bidar 9591836216   No: MED 306 MMC 2019, Bengaluru, Dt: 06.09.2019 60 YES
48 728 Noman School of Nursing,
Lords Educational & Charitable Society(R),
 #9-6-161, Badaruddin Colony,
Behind Himalaya Rice Mill,
Bidar-585403
Bidar 9480039786   No: MED 136 KVM 2019, Bengaluru Dt:16.09.2019 60 YES
49 729 Neelaganga School of Nursing,
 #81 & 82, Mylooru Chidri Ring Road,
 Bidar-585403
Bidar 9449288952
6361557988
  No: MED 137 KVM 2019, Bengaluru. Dt: 16.09.2019 60 YES
50 732 EPHRAIM School of Nursing,
Ziyan Colony, Kumbaravada Road,
Bidar-585403
Bidar 9448717042   No: MED 135 KVM 2019, Bengaluru, Dt: 24.09.2019 60 YES
51 779 Neelaganga Institute of Nursing Sciences, Yaarbhag, Basavakalyana,
Bidar-585327
Bidar 9844039998   No: MED 159 KVM 2019, Bengaluru, Dt: 18.10.2019 60 YES
52 787 Saraswathi School ofNursing,
 #67 & 68, M S Careless Building,
Near Karnataka College, Jeruselam Colony, Bidar-585401
Bidar 9739156046   No: MED 171 KVM 2019, Bengaluru, Dt: 16.10.2019 60 YES
53 864 Sri Veerabhadreshwara School of Nursing,
Humnabad-585330,  Bidar.
Bidar 9448023966 svetvhmc@gmail.com No: HFW 644 MMC 2021 Bengaluru, Dt:22.12.2021 
No: MED 151 MSF 2022 BANGALORE Dt:28.03.2022
60 YES
54 865 S S Sainath School of Nursing,
Shridevi Tower, Near Khadi Bhandar, Prayavi Hospital, Bidar-585401
Bidar 9480391911 sssainathcharitabletrust@gmail.com No: HFW 644 MMC 2021 Bengaluru, Dt:22.12.2021
No: MED 150 MSF  2022 BANGALORE Dt:28.03.2022
60 YES
55 665 Jyothi School of Nursing,
Sridevi Education Society,
Basavakalyana(T)-585327, Bidar
Bidar     No: AAKUKA 238 MME 2005 Bengaluru, Dt:06.09.2006 40 N A

N A = No Admission

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction