.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Dakshina Kannada District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 373 A.Shamarao School of Nursing,
Valachil Padavu, Arkula
Mangaluru-574143 DK
DK 0824-2274724   No: AAKUKA 183 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
2 374

Alva’s Institute oNursing,                           

Alva’s Unit of Education Foundation(R),       Alva’s Health centre,
Moodbidri-574227 DK

DK 9845317343 ains@alvas.org No: AAKUKA 139 VYSESHU 95 Bengaluru, Dt: 19.07.1995
No: AAKUKA 291 MME 2002 Bengaluru, Dt: 04.10.2002
100 YES
3 375 Athena School of Nursing,
Athena Hospital Complex, Falnir Road, Mangaluru-575001 DK  
DK 9980163678 principalathenasonmng@gmail.com No: AAKUKA 75 MME 2008 Bengaluru, Dt: 02.03.2008 60 YES
4 376 City School of Nursing,
Found Garden, Kadri,  Mangaluru-575 016. DK
DK 9686923121 citycollegeofnursing@gmail.com No: AAKUKA 219 MME 2002 Bengaluru, Dt: 07.03.2003 60 YES
5 378 Dr. Lydia Colaco School of Nursing,
ICMCH Trust,
Colaco Hospital   Kankanady,
Mangaluru-575002.
DK 9980880890 colacocollege@hotmail.com No: AAKUKA 213 RGU 2017 Bengaluru, Dt: 11.10.2017 60 YES
6 379 Fr. Muller’s School of Nursing,  
Fr.Muller Hospital Kankanady,
Mangaluru-575002.  
DK 0824-2238326   No: AAKUKA 10 MME 1996 Bengaluru, Dt: 21.06.1996 60 YES
7 380 Govt. School of Nursing,
Wenlock Hospital, Mangaluru-575001.  
DK     - 35 YES
8 381 Indira School of Nursing,      
Indira Education Trust(R)  
Falnir, Mangaluru-575002.
DK 9449390052 indirasonmangalore@gmail.com No: AAKUKA 262 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
9 382

K.V.G. Institute of Nursing,           
Sullia, Kurunjibag-574327,            

D.K.  -574239.

DK 08257-230168   No: AAKUKA 66 MSN 91 1991 Bengaluru, Dt: 24.06.1991
AAKUK 439 MME 2003 Bengaluru, Dt: 31.01.2004
60 YES
10 383 Kalpatharu School of Nrusing,
Halekote, Belthanagady, DK  .574214.
DK 9482047033 ksnbelthangady@yahoo.com No: AAKUKA 457 mme 2003 Bengaluru, Dt: 06.01.2004 60 YES
11 384 Laxmi Memorial Institute of Nursing, 
A.J. Towers Balmatta, Mangaluru-575002.
DK 9945303531 laxminursing1994mangalore@gmail.com No: AAKUKA 348 MME 2002 Bengaluru, Dt: 22.11.2002 100 YES
12 385 K PANDYARAJAH BALLAL NURSING INSTITUTE,
Someshwara Road, Ullal - 575020
DK 94808489716  
No: AAKUKA 283 MME 2002, Bengaluru, Dt:26.11.2002
60 YES
13 386 Dr. M.V.S.T. School of  Nursing, 
Dr. M.V.S.T. Memorial Trust,Vidyanagar, Panjimogaru Kulur, Mangaluru-575013. DK
DK 9980835710 drmvstsonmangalore@gmail.com No: AAKUKA 560 MSF 93 Bengaluru, Dt: 22.03.1994 50 YES
14 387 Mangala School of Nursing,
A Unit of Mangala Charitable Trust(R),
Vajra Hills, Kadri Raod, Mangaluru-575003
DK 9449599239 mangalasonmangalore@gmail.com No: AAKUKA 40 MME 2005 Bengaluru, Dt: 19.07.2006 40 YES
15 388 Mangalore Institute of Nrusing Sciences,     
No.8-1-100 Ullal Complex New Kamble
Cross Road, ALKE Mangaluru-575003  
DK 9844920922 mangalorenursingcollege@gmail.com No: AAKUKA 338 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.12.2003 50 YES
16 389 Masood School of Nursing,
Masood Educational and Charitable Trust(R),       #3-36/3, Tarai Tota Nantoor, N H-17,
Mangaluru-676002. 
DK 7204014849 principalmasoodsonmangalore@gmail.com No: AAKUKA 338 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
17 391 Nitte Usha Institute of Nursing, NITTE Education Trust(R),
Kotekar Beevi Road, Panner Campus,  Mangaluru-575018
DK 9686926562 cleeta@nitte.edu.in
nitteushaionmng391@gmail.com
No: AAKUKA 103 MSF 92 Bengaluru, Dt: 24.07.1992
No: AAKUKA 581 MME 2004 Bengaluru, Dt: 29.10.2005
100 YES
18 392 Prasanna School of Nursing,     A Unit of Prasanna Education Trust(R),  Laila, Belthangady (T)-574214, DK DK 9242417414 prasannaschoolofnursing@gmail.com No: AAKUKA 392 MME 2003 Bengaluru, Dt: 18.12.2003 50 YES
19 393 S.C.S. Institute of Nursing,           
Near Daivanjna Kalyana Mantapa,
Hoige Bail, Ashoknagar Po. KECT,Towers,
Mangaluru-575006.
DK     No: HFW 257 MME 1999 Bengaluru, Dt: 05.02.2000 80 YES
20 394 Sahyadri School of Nursing,          
Falnir Road, Kankanady,
 Mangaluru-575002. 
DK     No: AAKUKA 50 MME 2004, Bengaluru, Dt: 12.05.2004 100 YES
21 395 Tejasvini Nursing Institute,
Amar Shanth Charitable Trust,
(Sanjeevini I O N)
Opp Anantha padmanbha temple ,
 Kudupu,  Mangaluru-575028. DK  .
DK 9483705629 principalsanjivinisonmng@gmail.com No: AAKUKA 204 RGU 2016 Bengaluru, Dt: 25.11.2016 60 YES
22 396 Shree Devi School of Nursing,   
Maina Towers, Ballalbagh,             
Mangaluru-575003.
DK 9886932378 shreedevisonmng396@gmail.com No: AAKUKA 190 MME 2003 Bengaluru, Dt:12.12.2003 60 YES
23 397 St.Ann’s School of Nursing,       
Vijaya Sannidhi Sundar Ram Shetty Road, Mulki Mangaluru-574154. DK  .
DK 9591476770 saintanns2003@gmail.com No: HFW 283 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
24 398 HPR Institute of Nursing Sciences,
(St. Xavier SON, Mangaluru. DK)
Nithin Education Trust(R),
Hari Ram Complex, N G Road, Attavara, Mangaluru -575001 
DK 2416883   No: AAKUKA 110 MME 2005 Bengaluru, Dt: 30.06.2005
No: AAKUKA 297 RGU 2017 Bengaluru, Dt: 21.12.2017
40 YES
25 399 Unity Nursing Institute,              
P.B.No.535, Highlands Kankanady,
Mangaluru-575002. DK  .
DK 9880747310 info@unitycon.com No: AAKUKA 101 MSF 92 (part) Bengaluru, Dt: 22.10.1993 45 YES
26 400 HPR Institute of nursing,
(Vidya Rashmi SON),
Savanoor-574202, Kundapura Post, Puttur(T) DK
DK 7353750365   No: AAKUKA 164 RGU 2018 Bengaluru, Dt: 19.08.2019 50 YES
27 401 Yenepoya Institute of Nursing Sciences,
YMDC Campus, Nithyananda Nagar,
Deralakatte, Mangaluru-575 018. 
DK 0824-2204668   No: AAKUKA 206 MME 1996 Bengaluru, Dt:
No: AAKUKA 3 MME 2002 Bengaluru, Dt: 14.03.2002
50 YES
28 390 Nethaji School of Nursing,          
PKV Bhandarkar Complex,
Mannagudda,  Mangaluru-575003.
DK     No: AAKUKA 173 MME 2003, Bengaluru. Dt: 12.12.2003 50 N A
29 648 Karawali School of Nursing DK       40 N A

N A = No Admission

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction