.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Gadag District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 447 Shri Veerji Palanagala School of Nursing (Maheshwari SON, Gadaga),
Gala Complex, Near Veerashaiva Library,
Gadaga-582101
Gadaga 8951551652 principalsvpalsvpgalason.gdg@gmail.com No: AAKUKA 378 MME 2004 Bengaluru, Dt: 28.02.2004
No: AAKUKA 33 MME 2009 Bengaluru, Dt: 21.12.2010
50 YES
2 448 Mother Theresa School of Nursing, Priyadarshni Shiskshana Samshte, Nandishwar Nagara, Kalasapur Road, Gadaga-582103 Gadaga 9739599384 mothertheresason448gadag@gmail.com No: AAKUKA 118 MME 2003 Bengaluru, Dt:15.12.2003 50 YES
3 677 Govt School of Nursing,
Gadaga Institute of Medical Sciences,
Gadaga-582101
Gadaga     No: HFW 17 FPE 2014 Bengaluru, Dt:18.01.2016 30 YES
4 712 Dr. S V Totagantimath School of Nursing, Sambhapura Road,
Gadag-582101
Gadaga 9916267077 drsvtsongadaga712@gmail.com No: MED 170 MPS 2019, Bengaluru,
Dt: 06.09.2019
40 YES
5 739 Dheeraj School ofNursing,
Kalarad Building, 1st Floor, Hemareddy Mallamma Circle, Mundaragi(T)
Gadaga -582118
Gadaga 9945259022   No: AKUKA 102 MPS 2018, Bengaluru, Dt: 25.09.2019 30 YES

 

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction