.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Kolar District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 73 Kaveri School of Nursing,
(KKECS SON)
Oorgam Pet, Guttakambadevanahally K G F Tq
Kolara 560118
Kolara 7204601900   No: AAKUKA 393 MME 2003 Bengaluru, Dt: 30.12.2003
2 No: MED 372 MMC 2019, Bengaluru
Dt: 01.10.2019
50 YES
2 75 KKECS School of Nursing,
Oorgaumpet, Guttakamadenahalli,
KGF, Kolara 563118
Kolara 9901848423   No: AAKUKA 304 MME 2004 Bengaluru, Dt: 21.02.2004
MED 372 MMC 2019 Bengaluru, Dt: 01.10.2019
50 YES
3 228 AECS Pavan School of Nursing,   
Chennai -  Bengaluru Bypass Road,
Harohalli Garden, Pavan nagar,
Kolara-563102
Kolara 9880395198 aecspavanson228klr@gmail.com No: AAKUKA 486 MME 2003 Bengaluru Dt: 23.02.2004 100 YES
4 230 Aristotle School of Nursing,
Andersonpet, KGF(T) - 563113 
Kolara
Kolara 9448239600   No: AAKUKA 166 MME 2004 Bengaluru Dt:20.02.2004
No: AAKUKAA 19 MME 2005 Bengaluru Dt: 25.06.2005
60 YES
5 231 ChenneGowda School of Nursing,
(DGMP SON, Kolara)
NH-75, Bengaluru-Chennai,By-Pass
(Near Railway Gate) Kogilahalli,
 Kolara-563102
Kolara 9742917643 egn.kolara@gmail.com No: AAKUKA 419 MME 2003 Bengaluru Dt: 30.12.2003
No: AAKUKA 36 MME 2017 Bengaluru Dt: 06.06.2017
50 YES
6 232 E.T.C.M.  School of Nursing,
E.T.C.M. Hospital,
Post Box No.4, kolara-563101.
Kolara 9886916333 etcm.nsg@rediffmail.com   40 YES
7 233 Manasa School of Nursing,          
Hosur Main Road, Maluru(T),
kolara -563130
Kolara 08151-211716   No: AAKUKA 290 MME 2003 Bengaluru Dt: 15.12.2003
No: AAKUKA 290 MME 2003 Bengaluru Dt:09.09.2004
60 YES
8 234 Mother Noorunnissa School of Nursing, Andersonpet KGF(T), 563113, kolara Kolara 7975417738   No: AAKUKA 129 MME 2005 Bengaluru Dt: 27.07.2006 40 YES
9 235 Mother Theresa School of Nursing, School - Shaneer Mohalla,. Mulabagilu(T),
kolara  563131
Kolara 9448523003   No: AAKUKA 491 MME 2002 Bengaluru Dt: 09.01.2004 50 YES
10 237 Noorie School of Nursing,   
Andersonpet, K.G.F.(T), -563113, Kolara
Kolara 9845280315   No: AAKUKA 12 MME 97 (Part) Bengaluru Dt:09.09.1997
No: AAKUKA 354 MME 2002 Bengaluru Dt:21.11.2002
90 YES
11 238 Rev-Noorunisa School of Nursing,  
Al-Hajma Road, Noorunnissa Road,            Andersonpet,  K.G.F(T)-563113. kolara,
Kolara 08153-274755   No: AAKUKA 259 MME 2002 Bengaluru Dt:07.09.2002 60 YES
12 239 Sambhram Institute of Nursing,     
No.36, Temple Road, B.E.M.L.Nagar,
K.G.F.(T)-563115, Kolara
Kolara 08153-269039   No: AAKUKA 235 MME 92 Bengaluru Dt:17.07.1992
No: AAKUKA 34 MME 98 Bengaluru Dt:02.02.1999
60 YES
13 240 Saraswathi School of Nursing,          
Yaranaganahalli Road,
 K.G.F(T),-563121,  Kolara
Kolara 9632021291 saraswathison240@gmail.com No: AAKUKA 462 MME 2003 Bengaluru Dt: 02.01.2004 50 YES
14 241 Sri Gokul School of Nursing,            
Jayanagar, Extension, Harohally,
kolara-563101.
Kolara 9591641565 srigokulsonkolara241@gmail.com No: AAKUKA 256 MME 96 Bengaluru Dt:06.12.1997
No: AAKUKA 247 MME 2002 Bengaluru, Dt:27.08.2002
60 YES
15 242 Vinayaka School of Nursing,
Behind St,John’s Church,
Coromondal Post, K.G.F(T)-563118 , Kolara
Kolara 08153-270975 vinayakasonkgfkolara242@gmail.com - 40 YES
16 243 Sri Dattasai School of Nursing, 
Ankathattahally Road, Betamangala,     Bangarpete (T), 563116.  kolara
Kolara 8088224245 sridattasaisonbangarapete243@gmail.com No: AAKUKA 36 MME 2004 Bengaluru Dt:12.12.2004
 
60 YES
17 244 Sri. Devaraja Urs School of Nursing,  
P. O BOX No. 7, Tamaka, kolara -563103
Kolara 08152-243048 sridevrajurssontamaka244@gmail.com No: AAKUKA 222 MME 94 Bengaluru, Dt: 21.10.1994
No: AAKUKA 256 MME 94 Bengaluru Dt:20.06.1995
40 YES
18 245 Eshwarammaji School of Nursing,  
Hanchala Gate, Hudukula Post, , Bangarapete(T)-563114, Kolara 
Kolara 08153-250303 eshwarammajisonbangarapete245@gmail.com No: AAKUKA 412 MME 2003 Bengaluru Dt: 28.11.2003 80 YES
19 246 Suguna School of Nursing,                
Behind Deepthi Mahal, Tamaka,
kolara-563101.
Kolara 9448715096 sugunasontamaka246@gmail.com No: AAKUKA 81 MME 97 Bengaluru Dt: 30.04.1997
No: AAKUKA 249 mme 2002 Bengaluru, Dt: 02.09.2002
60 YES
20 247 Suvarna Institute of Nursing Science 
& Technology,
 No.36, Oorgaum Post,
Hendry’s Driver’s Lane,  K.G.F(T)-563120
Kolara 8095858711 suvarnainstituteofnursing@gmail.com No: AAKUKA 233 MSF 92 Bengaluru Dt: 16.09.1992
No: AAKUKA 359 MME 2002 Bengaluru, Dt:  13.02.2003
80 YES
21 248 Vijayalaxmi School of Nursing,      
#456, Gajalandline Near DH Office, Sanitorium Bangarpete Road,
Kolara-563102. 
Kolara 9844834806 vijayalakshmisonkolara248@gmail.com No: AAKUKA 15 MME 2004 Bengaluru Dt:09.06.2005
No: AAKUKA 310 MMC 2018 Bengaluru, Dt: 28.11.2018
60 YES
22 249 Vishnu School of Nursing,                
Hunasanahalli Extn, Tekal Road,               Bangarupete (T)-563114, Kolara
 
Kolara 8153254397 vishnusonbangarapete249@gmail.com No: AAKUKA 65 MME 2001 Bengaluru Dt:09.08.2002
No: AAKUKA 381 MME 2002 Bengaluru, Dt: 04.08.2003
100 YES
23 701 Aristotle School of Nursing,
Doddakeri Village, Bethamangala,
Bangarpete(T), Kolara.
Kolara 9845280315   No: MED 301 MMC 2019, Bengaluru, Dt: 06.09.2019 60 YES
24 719 National School of Nursing,
Hunasanahalli, Extension, Tekal Road, Bangarapete, Kolara-563114
Kolara 9900568523   No: MED 367 MMC 2019, Bengaluru, Dt:16.09.2019 40 YES
25 726 R R School of Nursing,
B M Raod Opp pandaram lane, Marikuppam (P) K G F, Kolara-563119
Kolara 9739472283 rrsonkolara726@gmail.com No: MED 316 MMC 2019  Bengaluru, Dt: 16.09.2019 50 YES
26 785 S S School of Nursing Science,
Kamasamudra Village,  Bangarapete(T),
Kolara-563129
Kolara 9845280315   No: MED 457 MMC 2019, Bengaluru, Dt: 17.10.2019 60 YES
27 786 Golden School of Nursing,
Doddakari Village, Bethamanagala Hobli, Bangarpete (T), Kolara
Kolara 9845280315   No: MED 458 MMC 2019, Bengaluru, Dt:16.10.2019 60 YES
28 853 Sri Sai School of Nursing,
Chikka Hasala, K N S Post, Bangarpet Road, Kolar-563101
 
Kolara     No: MED 47 RGU 2022 BANGALORE,
Dt:28.03.2022
60 YES

 

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction