.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Koppal District

 

Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 482 Gangavathi Institute of Nursing, 
Gangavathi Education Society,
Saraswathigiri Anegundi Road,
Gangavathi-583227,  Koppala
Koppala 08533-231587   No: AAKUKA 271 MME 2001 Bengaluru, Dt: 07.05.2002 40 YES
2 692 K S School of Nursing,
#16 to21, M B Divakar Nagar, Koppal.
Koppala 9482462348   No: AAKUKA 170 KVM 2018, Bengaluru, Dt: 27.09.2019 40 YES
3 737 Chandramukhi School of Nursing, Satyadhyanapura L:ayput, Kinnala Road, Koppala-583231 Koppala 9916367609   No: MED 305 MMC 2019, Bengaluru, Dt: 24.09.2019 60 YES
4 788 Spoorthi Institute of Nursing,
Opp APMC, Near 3rd Gate,
Akshara Public School, Gangavathi-583227,
Koppala (Dist)
Koppala 9480772306   No: MED 234 MPS 2019, Bengaluru, Dt:17.10.2019 60 YES
5 859 Veeranna Musti Institute of Nursing,
Gangavathi-583227 Koppala
Koppala - - No: HFW 644 MMC 2021 Bengaluru, Dt:22.12.2021
No: MED 140 MPS 2022 BANGALORE  Dt:28.03.2022
60 YES
6 860 Basavashree Institute of Nursing Sciences,
Hospet gadag Road, Koppal-583231
Koppala 9380098853 binskoppal@gmail.com No: HFW 644 MMC 2021 Bengaluru, Dt:22.12.2021
No: MED 141 MPS 2022 BANGALORE  Dt:28.03.2022
60 YES

 

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction