.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Mysore District

 

Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 316 B.G.S. Academy for nursing Science,
BGS Appollo Hospital, Adichunchanagiri 
Road, Kuvempu Nagar, Mysuru-570023.
Mysuru 0821-2461604   No: AAKUKA 346 MME 2002 Bengaluru, Dt: 02.12.2003 80 YES
2 318 Cauvery School of Nursing,               
#13/2D, 2E, 2F KBL Layout, Bannur Ring Road Circle, Alanahalli, Mysuru-570028 
Mysuru 9019352025 cauverysonmys@gmail.com No: AAKUKA 488 RGU 2015 Bengaluru, Dt: 29.01.2016
No: AAKUKA 178 MPS 2019 Bengaluru, Dt: 09.09.2019
50 YES
3 319 Dasthi Institute of Nursing,
# M, 14th Stage, Udayagiri Road, Kuvempunagar, Mysuru
Mysuru 9243580274   No: AAKUKA 379 MME 2003 Bengaluru, Dt: 17.12.2003 50 YES
4 321 Gnanodaya School of Nursing,
(Ellamma SON)
Sosale (Hasuvatti) T.N. Pura Tq.
Mysuru -571120  
Mysuru 9740972736   No: AAKUKA 468 MME 2003 Bengaluru, Dt: 02.01.2004
No: AAKUKA 138 MME 2010 Bengaluru, Dt:19.06.2012
60 YES
5 322 Gopala Gowda School of Nursing, 
Gopala Gowda Shanthaveri Memorial 
 Hospital Trust,
 T. Narasipura Road, Nazarabad,
Mysuru-570010
Mysuru 9986150890 gopalgowdason322mys@gmail.com No: AAKUKA 273 MME 95 Bengaluru, Dt: 11.11.1996
No: AAKUKA 364 MME 2000 Bengaluru, Dt:24.08.2001
60 YES
6 323 CSI Holdsworth Memorial School of Nursing, CSI Holdsworth Memorial Hospital,
P.B.No 38 Mandimohalla,
Mysuru-570001
Mysuru 0821-4007000   No: AAKUKA 2705 MME 94 Bengaluru, Dt: 21.11.1994 35 YES
7 324 J S S School of Nursing,
JSS Mahavidyapeeta(R)
3rd Floor, Old JSS Hospital
Ramanuja Road,
Mysuru-570004
Mysuru 0821-2548235   No: AAKUKA 57 YSESHU 88 Bengaluru, Dt:14.07.1988
No: AAKUKA 389 RVG 2014 Bengaluru, Dt:12.12.2014
100 YES
8 325 Govt School of Nursing,
K R Hospital, Mysuru-570001
Mysuru     No: 2463 D H Ms. Dt 3rd Nov 1933 45 YES
9 326 Kamakshi School of Nursing,
Kamakshi Hospital Campus, 
Kuvempu Nagar, Mysuru-570008 
Mysuru     No: AAKUKA 479 MME 2003 Bengaluru, Dt: 02.01.2004 50 YES
10 327 Mother Teresa School of Nursing,
Madhuvana Layout Srirampura Vivekananda Nagara, Mysuru-570023
Mysuru 9845044494   No: AAKUKA 177 MPS 2019 Bengaluru, Dt:17.08.2019 50 YES
11 329 Sree Nataraja School of Nursing,
Sree Nataraja Prathistana (R),
 Shanakarmath Road, Mysuru-570004
Mysuru 0821-2435455   No: AAKUKA 489 MME 2003 Bengaluru, Dt:02.01.2004 60 YES
12 330 Suraksha School of Nursing,
#20/A, 4TH Main Road,
Near Paparama House, V V Mohalla
Mysuru- 570004
Mysuru 9035755155 infor@svsinstitutions.com No: AAKUKA 273 MME 2003 Bengaluru, Dt:19.12.2003 60 YES
13 331 Vikram School of Nursing,
Vikram Eduactional Trust,
 #46, Paramahamsa Road, Yadavagiri, Mysuru-570020 
Mysuru 0821-4000136   No: AAKUKA 201 MME 2005 Bengaluru, Dt: 29.10.2005 40 YES
14 332 Viswabharathi Institute of Nursing Science,
Nagarathna Nanjappa Bhavan, near East west School. Belawadi Post, Hootagalli,                                                        Mysuru -570018
Mysuru 0821-2581766   No: AAKUKA 70 MME 98 Bengaluru, Dt: 25.06.1999
No: AAKUKA 321 MME 2002 Bengaluru, Dt: 
60 YES
15 642 Nightingale School of Nursing,
Badami Nanjappa Memorial Trust(R),
4th Main Near Papram Bus Stop, V V Mohalla Mysuru-570011
Mysuru     No: AAKUKA 6 MME 2005 Bengaluru, Dt:19.04.2007 40 YES
16 686 St. Joseph's School of Nursing,
 # 176, Mysuru- Bengaluru Road, Bannimantap, Mysuru-570015
Mysuru 0821-2492232   No: AAKUKA 151 RGU 2018, Bengaluru, Dt: 31.08.2018 40 YES
17 855 Gnanodaya School of Nursing,
T N Pura Main Road, Mysore-571120
Mysuru 8296534339 gsonmysore@gmail.com No: MED 148 MSF 2022 BANGALORE  Dt: 28.03.2022 60 YES
18 317 Basappa Memorial Trust School of Nursing,  22/B, Vinoba Road, J.L.Puram,
Mysuru-570004.
Mysuru 0821-2516019   No: AAKUKA 86 MME 94 Bengaluru, Dt: 15.06.1995 60 N A
19 320 Diana Institute of Nrusing Science,
 644. Adichunchangiri Main Road   Aravinda Hospital, Mysuru-570023.
Mysuru     - 30 N A
20 328 S C V D S School of Nursing,
Mysuru-570023
Mysuru     No: AAKUKA 411 MSF 92 Bengaluru, Dt:4.11.1992 40 N A
21 643 P C G M Nursing School,
Parvathamma Chinnappa Gowda Memorial Trust(R),
Vihara Marga, Siddarthanagara, Mysuru-570011
Mysuru 9845126036   No: AAKUKA 70 MME 2005 Bengaluru, Dt:25.07.2006 40 N A
22 644 Dr. Ambedkar  School of Nrusing,  Adichunchanagiri Road, Ist Block,  Opp. Ashokpura Police Station,
Mysuru - 23
Mysuru 9880447698   No: AAKUKA 73 MME 2010 Bengaluru, Dt:30.04.2010 40 N A

N A = No Admission

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction