.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Yadgir District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 252 Ashwini School of Nursing,
Shrusti Nursing home Campus,
Basaveshwar Chowk, Yadgir Road,
Shahapura-585223
Yadagiri 8479244424 ashwinisonshahapura252@gmail.com No: AAKUKA 282 MME 2005 Bengaluru Dt:  09.08.2006
No: AAKUKA 310 MME 2014 Bengaluru, Dt: 31.07.2015
60 YES
2 517 Nivedita School of Nursing,
Nivedita Eduation Trust(R),
 Sri Padma Complex hyderabad Road,
Station Area, Yadagiri-585202
Yadagiri 9916334758   No: AAKUKA 84 MME 2005 Bengaluru, Dt:04.08.2006 40 YES
3 518 Oxford School of Nursing,
Oxford Education Society(R)
A R Scomplex, Hyderabad Road,
Yadagiri -585202.
Yadagiri 9945941680 principaloxfordsonyadgiri@gmail.com No: AAKUKA 127 MME 2001 Bengaluru, Dt:16.01.2001 40 YES
4 519 Priyadrashini School of Nursing,
Ranapura Complex Hydrabad Road 
Yadagiri-585202
Yadagiri     No: AAKUKA 21 MME 2010 Bengaluru, Dt:21.07.2010 40 YES
5 520 St.Theresa School of Nursing,
No. 107, 108, At. Najarath Colony, Hyderabad Road, Yadagiri-585202.
Yadagiri 9480078360   No: AAKUKA 507 MME 2007 Bengaluru, Dt:20.02.2003 50 YES
6 576 Bethel School of Nursing,
Holy Bethel, Bengaluru)
No-5-5374/3, Near Chiranjeevi School, Hyderbad Road, Yadagiri-585202
Yadagiri 9035043534 bethelschoolydr@gmail.com No: AAKUKA 317 MME 2003 Bengaluru, Dt:19.12.2003
No: AAKUKA 66 MME 2015 Bengaluru, Dt:31.10.2015
50 YES
7 718 Shushrutha School of Nursing,
Bengaluru Road, Shahapura,
Yadagri-585223
Yadagiri 9008668284   No: MED 308 MMC 2019, Bengaluru, Dt: 06.09.2019 50 YES

 

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction