.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್‌ವೈಫರಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 10 ಜನವರಿ 2020 ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ
ಮೊತ್ತ

1

Registration Fee

(for New Institution / Schools)

Rs. 25,000

2

Renewal Fee

(for Old Institution / Schools)

Rs.  10,000 (per year)

3

Affiliation Fee

(for 1st year GNM only)

(Payment to be made at the time of

submission of list of admitted candidates for approval)

Number of Admissions X 500 Rupees

4

Examination Fees :

1st year -  Rs. 1500 fresher 

2nd year - Rs. 2100 fresher

3rd year -  Rs. 1200 fresher

Per Subject Rs. 300  (Theory and Practical subject Separate)

5

Revaluation Fee

Rs. 300 per paper

6

1. GNM Certificate (Old Syllabus)

2. GNM Certificate (New Syllabus)

    (Inclusive of Course Completion Certificate and 

    Internship Marks Card)

Rs. 1000 per student

Rs. 1000 per student

7

Duplicate GNM Marks Card / Internship Marks Card / Course Completion Certificate

Rs. 500 per marks card

8

Duplicate Certificate

Rs. 500 per certificate

9

Correction of GNM Marks Cards

Rs. 500 per marks card

10

Correction of GNM Certificate

Rs. 500 per certificate

11

Consolidated Marks Card (year wise)

Rs. 500 per student

12

Migration Certificate

Rs. 500 per student

13

Xerox copies of Answer booklet

Rs. 500 per paper

14

Verification of GNM Certificate / Marks Card (with in India)

Rs. 500 per student

15

Verification of GNM Certificate / Marks Card (out of India)

Rs. 2000 per student

 

ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ

1

Registration Fee

(for New Institution / Schools)

Rs. 3,000

2

Renewal Fee

(for Old Institution / Schools)

Rs. 2,000

3

Student Affiliation Fee

Rs. 500 per student

4

a. Examination Fee

b. Repeaters

Rs. 1,000 all papers

Rs. 500 per paper

5

Certificate Fee

Rs. 500 per certificate

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ